เบเกอรี่ โซไซตี้ Bakery Society

นโยบายการคืนเงิน

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

-ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า

-ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ

ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง E-mail : service@bakery-society.com

เบเกอรี่ โซไซตี้ จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิด หรือชำระผิดช่องทาง หรือผิดช่องทางการชำระเงิน เป็นต้น) หรือทำรายการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้และทาง เบเกอรี่ โซไซตี้ จะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วย ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง เบเกอรี่ โซไซตี้ เพื่อขอให้ เบเกอรี่ โซไซตี้ เก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ เบเกอรี่ โซไซตี้ จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้

สิทธิของผู้ขาย

เมื่อ เบเกอรี่ โซไซตี้ ได้รับคำร้องขอคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว เบเกอรี่ โซไซตี้ จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ เบเกอรี่ โซไซตี้ กำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก เบเกอรี่ โซไซตี้ ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด เบเกอรี่ โซไซตี้ จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

เบเกอรี่ โซไซตี้ จะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ เบเกอรี่ โซไซตี้ ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายแล้วเท่านั้น

right Banner